EVER Virtual Library

Abstract id: 265 - Abstract title: Internal Limiting Membrane peeling during vitrectomy for idiopathic epiretinal membrane: A meta-analysis.

Eleni CHRISTODOULOU | Georgios BATSOS | Evita Evangelia Christou | Efstratios PAROIKAKIS | Dimitrios Karagiannis | Lukas Kontomichos | Maria Stefaniotou

Speakers